Riksbankens räntehöjning raderar ut brf:ernas marginaler
Med Riksbankens chockhöjning av styrräntan riskerar flertalet bostadsrättsföreningar att snabbt förlora sina ekonomiska marginaler. Får styrräntan och Riksbankens inflationsprognos fullt genomslag i föreningarnas kostnader behöver de allra flesta föreningar höja avgiften betydligt inom en snar framtid. Omräknat i kronor för en 70 kvm stor bostad och månad behöver avgiften i snitt höjas med drygt 950 kronor för att täcka de högre ränte- och driftkostnaderna fram till 2025.

Branly analyserar effekterna av Riksbankens prognos på Sveriges bostadsrättsföreningar i en ny rapport. Frågeställningen är hur mycket föreningarna behöver höja avgifterna fram till 2025 om högre räntor och högre inflation får fullt genomslag på föreningarnas ekonomi.

Uppskattningsvis riskerar 88 procent av Sveriges bostadsrättsföreningar att tvingas höja sina avgifter fram till 2025. Den genomsnittliga ökningen är cirka 27 procent. I kronor motsvarar detta 163 kr/kvm och år eller 953 kronor per månad för en genomsnittlig bostad på 70 kvm.

Riksbanken höjde styrräntan med en procentenhet till 1,75 procent i september 2022. Under 2023 räknar Riksbanken med att styrräntan höjs till 2,5 procent. Banken justerade samtidigt upp sin inflationsprognos.

I snitt lånar bankerna ut till bostadsrättsföreningar med 1,3 procentenheter i påslag på Riksbankens styrränta. Med bibehållet påslag riskerar föreningarnas låneränta öka till 3,8 procent på sikt. Vid tidigare ränteuppgångar har bankernas utlåningsmarginaler minskat. Det är därför troligt att låneräntan inte ökar fullt ut till 3,8 procent på sikt. Beräkningarna är således en uppskattning om Riksbankens prognos av styrräntan och inflationen fullt slår igenom i föreningarnas kostnader.

Läs rapporten här!