Vi analyserar din förening och jämför med andra i närområdet

Vi gör en oberoende värdering av din förenings ekonomi och jämför med andra föreningar i närområdet.  Med värderingen kan styrelsen sätta en hållbar avgift och hitta kostnadsbesparingar. På sikt bidrar detta till att säkra och höja värdet på föreningens bostäder.

Med Branlys värdering får föreningen

  • en oberoende analys av föreningens ekonomi
  • ett underlag att skapa samsyn i styrelsen och mellan medlemmar
  • ett kvitto på att ekonomin i allt väsentligt är i sin ordning, alternativt att föreningen behöver vidta åtgärder
  • en bild av vad som är realistisk att åstadkomma med föreningens ekonomi på sikt

Med Branlys värdering kan styrelsen

  • avgöra vad som är en rimlig nivå på avgiften på sikt
  • säkerställa att ekonomin är i ordning eller om åtgärder behöver vidtas
  • hitta möjliga besparingar 
  • motivera och kommunicera styrelsens beslut för medlemmarna
Värdering ekonomi bostadsrättsförening

Boka möte

Är du intresserad av att värdera din förening?

Boka ett kostnadsfritt möte med oss så berättar vi mer och hur vi kan hjälpa din förening.

Följ oss på Twitter och Facebook